Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2011

voltigeur
4882 052d
Reposted fromprzemysLENiA przemysLENiA viagrotesque grotesque
voltigeur
7099 134e
Whoop Whoop!
Reposted fromgrotesque grotesque
voltigeur
8222 b108

October 14 2010

voltigeur
Reposted fromsalvinorum salvinorum viagrotesque grotesque
voltigeur
Reposted fromemmalead emmalead
voltigeur
voltigeur
0996 13c5
voltigeur
1172 a90f
voltigeur
4781 dafa
voltigeur
8107 f7c9
voltigeur
8487 b5ec
voltigeur
8510 e6bc
voltigeur
8555 6835
voltigeur
6923 f990
voltigeur

October 12 2010

voltigeur
6258 5273
Reposted fromgrotesque grotesque

October 10 2010

voltigeur

Jezus zwany Chrystusem nie moze zostac krolem Polski z kilku powodow :

1) brak obywatelstwa Polskiego ( Jezus byl obywatelem Galilejskim )

2) skazanie prawomocny wyrokiem sadu ( przez niejakiego Pilata z Pontu )

3) Jezus nie ukonczyl 35 lat a kandydowac na prezydenta moglby jedynie w wieku powyzej 35 lat

4) Jezus nie zyje a zmarli moga pelnic jedynie funkcje publiczne w Korei Polnocnej ( vide Kim Ir Sen )

5) Polska to republika a nie monarchia

— Komentarz do filmu na YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=G3r7C3KYI5A&feature=related)
Reposted fromkaroliusz karoliusz
voltigeur
7798 8293
Reposted frommartyngal martyngal
voltigeur
7820 b026
Reposted frommartyngal martyngal
voltigeur
7824 dc85
Reposted frommartyngal martyngal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl